ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

03/11/2023 10:11
       

             Chuyển đổi số được xác định là "chìa khóa" tạo động lực cho kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) phát triển nhanh và bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng, nhưng riêng tại khu vực HTX trên địa bàn tỉnh, còn chậm và thiếu chiến lược, hành động cụ thể. Ðiều này đòi hỏi các HTX phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển đổi số để thích nghi với tình hình.

               Thời gian qua, phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức tầm quan trọng về phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX của các cấp, các ngành được nâng lên; số lượng HTX tăng lên và hiệu quả hoạt động của các HTX được cải thiện. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại như: năng lực nội tại của HTX còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao; mô hình tổ chức chưa phù hợp với xu thế phát triển; nguồn lực tài chính và trình độ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân của các hạn chế nêu trên là chuyển đổi số còn chậm, thiếu tính chiến lược, hành động cụ thể.


 

   

Sản phẩm của
các HTX được quảng bá và tiêu thụ qua Sàn thương mại điện tử của tỉnh tại website: phuyentrade.gov.vn

              Do đó, khu vực kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh phải chủ động thực hiện chuyển đổi số để đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thích nghi với tình hình phát triển mới.

              Để đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX, ngày 3/6/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX; UBND tỉnh đã ban hành văn bản 3734/UBND-KT ngày 26/7/2023 chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng Khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, trong đó coi việc chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX là nhiệm vụ trọng tâm và nhân tố cốt lõi, cần quan tâm hơn nữa việc ứng dụng chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, xây dựng các HTX gắn với chuỗi giá trị hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

              Trong thời gian đến, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên đề “Triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, HTX nông nghiệp phát triển liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị, người dân, HTX nông nghiệp, doanh nghiệp nắm bắt và áp dụng tốt chuyển đổi số vào tổ chức sản xuất, quản lý, điều hành, quảng bá tiêu thụ sản phẩm của HTX đạt hiệu quả cao./.


Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo