Quyết định số 1610/QĐ-UBND của UBND tỉnh

26/11/2023 08:35
Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nội dung Công văn số 3634/UBND-KT ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh về tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023 - 2025 và đến năm 2030 và tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan.
Ngày 23/11/2023, UBND đã ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023 - 2025 và đến năm 2030.
*Đính kèm:
Quyết định số 1610/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Tải về

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo