Thông báo Về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023

24/11/2023 05:50
           Chi cục Phát triển nông thôn thông báo về việc hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh năm 2023 như sau:
           1. Đối tượng được hỗ trợ
           - Tên DN: Công ty TNHH cà phê Huy Tùng.
           - Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Đài Trang. Chức vụ: Giám đốc.
           - Số điện thoại: (0257)3.823.799/ 0948267168.
           - Địa chỉ trụ sở chính: 62 Nguyễn Trãi, Phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
           - Quy mô DN: Doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ.

           2. Hồ sơ đề xuất hỗ trợ của DNNVV
           2.1. Danh mục hồ sơ, gồm:

           - Tờ khai xác định doanh nghiệp nhỏ và đề xuất nhu cầu hỗ trợ.
           - 01 Hợp đồng mua nguyên liệu giữa Công ty TNHH cà phê Huy Tùng và Công ty TNHH Nông sản Duy Anh.

          - 06 Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có 02 hợp đồng bán sản phẩm (năm 2022 và năm 2023) của Công ty TNHH cà phê Huy Tùng với Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Sài Gòn Phú Yên ( Hệ thống siêu thị Co.opmart). Hệ thống siêu thị Co.opmart thuộc tập đoàn Saigon Co.op, là doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Việt Nam, là doanh nghiệp đầu chuỗi, góp phần gia tăng giá trị của chuỗi giá trị sản phẩm của DNNVV, đáp ứng đồng thời các tiêu chí xác định chuỗi giá trị theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.
           - Báo cáo tài chính năm 2022.
           - Danh sách lao động làm việc tại Công ty.
           - Chứng từ nộp BHXH.

           2.2. Đánh giá hồ sơ: Đầy đủ hồ sơ, đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định.
           3. Cơ quan, tổ chức thực hiện hỗ trợ cho DNNVV: Chi cục Phát triển nông thôn Phú Yên.
           4. Nội dung hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ
         4.1. Nội dung 1:
Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn TMĐT quốc tế nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/DN (nội dung hỗ trợ theo điểm c khoản 3 Điều 25 Nghị định 80/2021/NĐ-CP).
           - Kinh phí hỗ trợ của nhà nước (dự kiến): 48 triệu đồng;
           - Kinh phí đối ứng của DNNVV (dự kiến): 48 triệu đồng.

          4.2. Nội dung 2: Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/DN (nội dung hỗ trợ theo điểm e, khoản 3, Điều 25 Nghị định 80/2021/NĐ-CP).
           - Kinh phí hỗ trợ của nhà nước (dự kiến): 45,1 triệu đồng;
           - Kinh phí khác (nếu có): DNNVV thực hiện.

         4.3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh và Quyết định số 270/QĐ-SNN ngày 18/7/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
            5. Các nội dung khác có liên quan: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và các văn bản, quy định pháp luật hiện hành.
           Chi cục Phát triển nông thôn Phú Yên thông báo đến Công ty và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp thực hiện./.

* Đính kèm:
Thông báo Về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Tải về

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo