Đăng ký nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn năm 2023

03/11/2023 03:26
      Triển khai Kế hoạch số 78/KH-SNN ngày 13/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2023. Trong đó, các nội dung dự kiến hỗ trợ cho DNNVV năm 2023 gồm:
      - Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ (nội dung hỗ trợ thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP).
      - Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn, đánh giá toàn diện năng lực của DNNVV trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp (nội dung hỗ trợ thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điểu 25 Nghị định 80/2021/NĐ-CP).
      Để kịp thời hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; các hội, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho các DNNVV trên địa bàn biết và đăng ký nhu cầu hỗ trợ DNNVV năm 2023. Cụ thể như sau:
  1. Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ của DNNVV
  1. Hồ sơ đề xuất đối với nội dung “Hỗ trợ tư vấn DNNVV”
Stt Thành phần hồ sơ đề xuất hỗ trợ Căn cứ pháp lý
A Hồ sơ bắt buộc  
1 Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ (theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP) trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân sách đề nghị được hỗ trợ, báo giá của bên cung cấp (nếu có). khoản 1 Điều 5 và khoản 4 Điều 32 Nghị định 80/2021/NĐ-CP; điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT
2 - Đối với DN hoạt động từ 01 năm trở lên: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính.
- Đối với DN hoạt động dưới 01 năm: Bảng cân đối kế toán của DN tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm DN đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.
Điều 8 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT
3 Danh sách lao động do DN đang sử dụng kèm theo chứng từ nộp bảo hiểm xã hội tương ứng. Đối với lao động do đơn vị khác đóng bảo hiểm xã hội, DN có văn bản xác nhận về việc lao động này đã được đóng bảo hiểm xã hội. Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT
B Hồ sơ liên quan: Những tài liệu, nội dung liên quan đến hồ sơ đề xuất hỗ trợ (nếu có) điểm b khoản 4 Điều 32 Nghị định 80/2021/NĐ-CP; điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT
  Ghi chú: DN tự kê khai các nội dung trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai. Trường hợp DN cố ý kê khai không trung thực về các nội dung liên quan để được hưởng hỗ trợ thì DN phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả toàn bộ kinh phí đã nhận hỗ trợ. Điều 10 Nghị định 80/2021/NĐ-CP
 
b) Hồ sơ đề xuất đối với nội dung “Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị”

 
Stt Thành phần hồ sơ đề xuất hỗ trợ Căn cứ pháp lý
A Hồ sơ bắt buộc  
  Tài liệu xác định DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sản xuất, chế biến.
 
Điều 24 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; Điều 16, Điều 17 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT
1 Trường hợp hồ sơ đề xuất hỗ trợ cho DNNVV đã tham gia chuỗi giá trị, hồ sơ bao gồm: Điều 24 Nghị định 80/2021/NĐ-CP; Điều 17 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT
1.1. Tờ khai xác định DNNVV (theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP), trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân sách đề nghị được hỗ trợ, báo giá của bên cung cấp (nếu có). Điều 5 và khoản 4 Điều 32 Nghị định 80/2021/NĐ-CP;  điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT
1.2. - Đối với DN hoạt động từ 01 năm trở lên: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính của năm liền kề thời điểm DN đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.
- Đối với DN hoạt động dưới 01 năm: Bảng cân đối kế toán của DN tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm DN đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.
Điều 8 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP; điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT
1.3. Danh sách lao động do DN đang sử dụng kèm theo chứng từ nộp bảo hiểm xã hội tương ứng. Đối với lao động do đơn vị khác đóng bảo hiểm xã hội, DN có văn bản xác nhận về việc lao động này đã được đóng bảo hiểm xã hội. Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT
1.4. Tối thiểu 01 hợp đồng mua hoặc bán sản phẩm hoặc hợp tác, liên kết giữa DNNVV với DN đầu chuỗi. điểm b khoản 2 Điều 17 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT
2 Trường hợp hồ sơ đề xuất hỗ trợ cho DNNVV có tiềm năng tham gia chuỗi giá trị, hồ sơ bao gồm: Điều 24 Nghị định 80/2021/NĐ-CP; Điều 17 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT
  - Hồ sơ bao gồm đầy đủ các nội dung tại mục 1.1, 1.2, 1.3 nêu trên.
- DN sử dụng Bộ công cụ đánh giá DNNVV tiềm năng tham gia chuỗi giá trị (theo mẫu được ban hành kèm theo Quyết định số 1358/QĐ-BKHĐT): có xác nhận của DN đầu chuỗi về tiềm năng DNNVV trở thành nhà cung ứng cho DN đầu chuỗi (DN đầu chuỗi có xác nhận đối với kết quả đánh giá DNNVV tiềm năng tham gia chuỗi giá trị theo bộ công cụ này).
Khoản 2 Điều 24 Nghị định 80/2021/NĐ-CP; điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT
B Hồ sơ liên quan: Những tài liệu, nội dung liên quan đến hồ sơ đề xuất hỗ trợ (nếu có)  điểm b khoản 4 Điều 32 Nghị định 80/2021/NĐ-CP; điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT
  Ghi chú: DN tự kê khai các nội dung trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai. Trường hợp DN cố ý kê khai không trung thực về các nội dung liên quan để được hưởng hỗ trợ thì DN phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả toàn bộ kinh phí đã nhận hỗ trợ. Điều 10 Nghị định 80/2021/NĐ-CP

       c) DNNVV có thể đề xuất nhiều nội dung hỗ trợ trong một hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ. Tại cùng một thời điểm với cùng một nội dung hỗ trợ, DNNVV chỉ được gửi đến một cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV (quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT).

         2. Về nguyên tắc thực hiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.
       
        Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ của DNNVV trên địa bàn hoặc các đơn vị, doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tiếp về Sở Nông nghiệp và PTNT (địa chỉ 64 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) trước 09h00 ngày 07/11/2023. Quá thời gian trên, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp không gửi hồ sơ đề xuất hoặc gửi trễ hạn thì xem như không có nhu cầu hỗ trợ/ hồ sơ không đạt yêu cầu.
         Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các hội, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh quan tâm, phối hợp thực hiện./.

*Đính kèm: Công văn số
 2777/SNN-PTNT ngày 27/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tải về

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo