ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 1 - DỰ ÁN 3: HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

21/11/2023 01:58
         Triển khai thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Thông báo số 302/TB-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Đào Mỹ, Phó Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Yên tại cuộc họp BCĐ các chương trình MTQG tỉnh về tình hình tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 09 tháng đầu năm 2023 và Văn bản số 1739/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG ngày 23/10/2023 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023.  
          Ngày 02/11/2023, tại Khách sạn Longbeach, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về trình tự, thủ tục việc triển khai, tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết của HĐND tỉnh dành cho cán bộ, công chức làm công tác giảm nghèo cấp tỉnh, huyện, xã và đại diện tổ/nhóm cộng đồng (thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 3) tại các xã trên địa bàn tỉnh, với số lượng 180 người tham gia.          Thông qua phần trình bày của giảng viên (Ths. Tạ Hữu Nghĩa – nguyên Trưởng Phòng giảm nghèo, Cục kinh tế hợp tác và PTNT thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT), Hội nghị đã tập trung bồi dưỡng các kiến thức về Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 18/10/2023 của HĐND tỉnh; hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục lập và tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 tại các xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên; các nội dung dự kiến ban hành trong Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3…
          Qua trao đổi với chuyên gia, các đối tượng tham gia tập huấn, bồi dưỡng đã được nâng cao kiến thức, nắm bắt kỹ hơn về các cơ chế, chính sách, quy định hiện hành để tham mưu triển khai quy trình thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3, nhằm góp phần đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn các Tiểu dự án 1 - Dự án 3 năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.


Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo